INNA CZĘŚĆ TEORII

Inna część teorii Charlotte Buhler zawiera dość ogólny, abstrakcyjny opis związków empirycznych, ustalonych w ba­daniach, w których użyto Inwentarza Celów. Przedstawimy tu cytat z książki Buhler i Massarika, informujący o wyni­kach badań (s. 100 – 101).„Porównano dziesięć względnie dobrze przystosowanych i dobrze funk- i cjonujących osób, nie będących pacjentami, z 30 pacjentami, podzielo­nymi na trzy 10-osobowe grupy, zależnie od nasilenia ich nerwic. Pozwoliło to na sformułowanie następujących stwierdzeń roboczych:Teoretycznie rzecz ujmując, możemy wyróżnić korzystne i niekorzystne [ wzorce celów. Korzystne wzorce są to takie układy percentyli czynnnikowych, które w ocenie klinicznej wskazywałyby na osobiście i spo­łecznie konstruktywną postawę wobec życia. Można oczekiwać, że i osoby ustanawiające swoje cele zgodnie z tymi wzorcami będą mieć I w swoim życiu miłość, będą troszczyć się o dobro innych oraz będą wierzyć we własną samorealizację. Ponadto wydają się one świadome : rzeczywistości i zdolne do zaakceptowania umiarkowanego stopnia ogra­niczeń i /lub trudności.Wzorce niekorzystne są to układy percentyli czynnikowych, które wskazują na niekonstruktywną osobiście i społecznie postawę wobec życia. Należą do nich wzorce ujawniające brak miłości, brak troski o innych, a także przesadne zwracanie uwagi na prawa innych ludzi, brak wiary we własną samorealizację lub nierealistyczne oczekiwania, niezwraca- nie uwagi na rzeczywistość, niezdolność do akceptowania ograniczeń i trudności, postawy nadmiernie samoograniczające lub uległe i /lub  przesadna gotowość do przyjmowania na siebie uciążliwych obowiąz­ków.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!