HIPOTEZY W TEORII

Możliwe jest, że zamiar jest tu wyjątkiem i że może on być zaklasyfikowany jako termin HM, odnosi się bowiem do hipo­tetycznej zmiennej z mentalistycznym znaczeniem dodatko­wym („wyobrażenie oparte na wcześniejszym doświadczeniu spostrzeżeniowym”, s. 4).„Ja” oraz „struktura cyklu życiowego” są terminami dyspo­zycyjnymi, odnoszą się bowiem do pewnych hipotetycznych struktur istniejących przez całe życie; „zamiar” jest terminem funkcjonalnym. Jednakże „tendencja”, „potrzeba” oraz „cel” są terminami mającymi podwójne znaczenie: odnoszą się one zarówno do pewnych zmiennych dyspozycyjnych (struktury trwałe), jak i do zmiennych funkcjonalnych — analogicznych do zmiennych w stanie aktywacji. Jest to podobne do sposobu posługiwania się terminem „potrzeba” w teoriach Maslowa, Murraya i Rogersa.Hipotezy w teorii Charlotte Buhler nie są sformułowa­ne — ani przeformułowane — w taki sposób, aby można było zakwalifikować je jako hipotezy teoretyczne bądź hipotezy częściowo empiryczne. Sądzę jednak, że można zaklasyfiko­wać je jako hipotezy raczej złożone.Chociaż nie znaleźliśmy wyraźnych stwierdzeń na temat ro­dzaju zakładanych związków funkcjonalnych, to jednak są­dzę, że prawidłowe będzie zaklasyfikowanie związków funk­cjonalnych w hipotezach jako związków przyczynowo-deter- ministycznych. W każdym razie nie znaleźliśmy żadnych twierdzeń indeterministycznych, które spotyka się czasami w teoriach humanistycznych, a zwłaszcza w filozofii egzysten­cjalnej.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!