CZYNNOŚĆ ZAMIERZONA

Przechodząc od klasyfikacji terminów H do hipotez, musimy określić najpierw, czy w teorii Irwina są jakieś sfor­mułowane explicite hipotezy. Sądzę, że hipotezami są tu tak zwane „zasady diagnostyczne”, interpretujemy też twierdze­nie mateoretyczne Irwina dotyczące tych zasad jako twierdze­nie zgodne z naszą koncepcją. Podsumowuje on te zasady oraz komentuje je w następujący sposób (s. 89):„Te zasady diagnostyczne mogą być skondensowane w postaci następu­jących stwierdzeń: jeżeli czynność jest zamierzona i zależna od dwóch członów sprzężonej triady, to zależy także od trzeciego członu triady. Jeżeli ponadto jedna z tych zasad obowiązuje i działanie występuje (tzn. jest wybrane), to istnieje trzeci człon triady.Zasady I, II oraz III uważamy za podstawowe zasady psychologii po­znawczej. Stwierdziliśmy powyżej i wskazywaliśmy na to w przypi­sie 1 do tego rozdziału, iż nie wynikają one z definicji czynności zamie­rzonych, Nie można też uznać ich za oparte na wynikach eksperymen­talnych: potrzebne eksperymenty nie istnieją. Status formalny tych zasad jest raczej statusem postulatów empirycznych, których wiaro- godność zależy od owocności ich stosowania oraz braku przekonują­cych, sprzecznych z nimi faktów”.Uważam, że w powyższym cytacie sformułowanie Irwina do­tyczące tych zasad — „postulaty empiryczne” — jest równo­znaczne z naszym terminem „hipotezy”, tj. twierdzenia wy­jaśniające, zawierające terminy H. Tak więc skondensowane stwierdzenie na temat tych zasad można przeformułować w następujący sposób: Hipoteza podstawowa: Czynność zamierzona jest zdetermino­wana przez „sprzężoną triadę”, tj. preferencję oraz parę ocze­kiwań dotyczących wyniku czynności.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!