CELE I TRUDNOŚCI

Podsumujemy teraz terminy i hipotezy reprezentatywne dla teorii Charlotty Buhler:Jednostka rodzi się z wrodzoną „strukturą cyklu życiowego”, która w połączeniu z czynnikami środowiskowymi współde- terminuje cele życiowe.Struktura cyklu życiowego obejmuje cztery podstawowe ten­dencje, determinujące różne systemy celów w różnych fazach cyklu życiowego u różnych jednostek. Te cztery podstawowe tendencje to:1) tendencja do zaspokojenia potrzeb, 2) tendencja do samo- ograniczającego przystosowania, 3) tendencja do ekspansji twórczej oraz 4) tendencja do utrzymania ładu wewnętrzne­go. Te cztery podstawowe tendencje dominują zwykle w czte­rech kolejnych fazach cyklu życiowego.Uzupełnieniem tych czterech podstawowych tendencji jest jeszcze piąty czynnik determinujący cel, a mianowicie „inte­grujące ja”, które jest nieświadomym „systemem centralnym osobowości”.„Cele” determinowane przez wszystkie te determinujące cel czynniki są stanami końcowymi podstawowych tendencji — włącznie z podstawowymi potrzebami, takimi jak głód, pra­gnienie, seks itd. Jeżeli cel jest świadomy, to nazywany jest wtedy „zamiarem” (intent) .Głównymi terminami H w teorii Charlotte Buhler są „cel”, „potrzeba”, „zamiar”, „tendencja”, „ja” oraz „ struktu­ra cyklu życiowego”. Wszystkie te pojęcia są zdefiniowane — explicite lub implicite — w podanych wyżej cytatach.Dużą trudność sprawiało nam zaklasyfikowanie tych termi­nów H zgodnie z ich znaczeniem dodatkowym. Doszliśmy jed­nak do wniosku, że większość terminów H u Charlotte Buhler stanowią terminy HN, odnoszące się do hipotetycznych zmien­nych z neutralnym znaczeniem dodatkowym.

Cześć! Mam na imię Krystyna i jestem studentką filozofii. Od długiego czasu zastanawiałam się, czy pisanie bloga będzie dla mnie dobrym zajęciem. Na szczęście okazuje się, iż dużo ludzi to czyta i bardzo sobie ceni! Jestem niezmiernie zadowolona!