ŹRÓDŁO POTRZEB

Hipotezę dotyczącą źródła potrzeb Maslow sformułował na­stępująco (s. 80-81):„Nasza główna hipoteza zakłada, że popędy czy podstawowe potrzeby ludzi mogą być wrodzone przynajmniej w pewnym stopniu. Określone zachowanie lub zdolność, poznanie lub uczucie nie muszą być także wrodzone, lecz mogą być (zgodnie z naszą hipotezą) wyuczone, ukie­runkowane (canalized) lub ekspresyjne. Oznacza to, że wrodzony kom­ponent podstawowych potrzeb można potraktować jako prosty niepokojący brak, nie związany z żadnym specyficznym, ukierunkowanym na cel zachowaniem, jako ślepe, bezkierunkowe pragnienie, podobne do impulsów id u Freuda”.To ostatnie stwierdzenie nasuwa wątpliwości co do trafności zaklasyfikowania terminu „potrzeba” jako terminu wektoro­wego. „Potrzeba” jest tu bowiem definiowana jako zmienna dynamiczna, „bezkierunkowa”.Maslow poświęca cały rozdział rozróżnieniu potrzeb wyższych i niższych. Podstawowa treść zawarta jest w 16 twierdzeniach, które można traktować jako hipotezy dotyczące wyższych po­trzeb lub ich hipotetyczne definicje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *