REFLEKSJE NA TEMAT MODELI

images

Swoje refleksje na temat modeli wyraża on w następujący sposób: „Pracując sukcesywnie nad przyjętymi a priori założeniami, konstruk­cją modelu, sprawdzeniem statystycznym, rewizją założeń, konstrukcją nowego modelu itp. możliwe jest zbudowanie modelu o mocniejszych podstawach empirycznych niż modele bardziej złożone, które mogą opierać się na bardziej szczegółowych założeniach teoretycznych, ale w mniejszym stopniu podlegają kontroli”.Ponieważ sam Reventlow przedstawia bardzo wnikliwe roz­ważania nad problemem determinizmu, omówimy je tutaj w powiązaniu z innymi problemami metateoretycznymi. Pracę swoją rozpoczął on od modelu probabilistycznego, ponieważ było to najbardziej dogodne, a nie dlatego, że wierzył w indeterminizm. Po zakończeniu swoich badań eksperymentalnych ponownie omawia on zagadnienie, dlaczego przewidywania deterministyczne wydają się niemożliwe w psychologii. Wymienia trzy możliwości:Istnieją pewne wywierające wpływ czynniki, które zostały przeoczone.Zjawiska psychologiczne są w istocie rzeczy indeterministyczne. Zjawiska psychologiczne zależą od tak dużej liczby czyn­ników o równej sile, że w praktyce niemożliwe jest zare­jestrowanie ich wszystkich w jednym eksperymencie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *