PRZEBIEG ŻYCIA LUDZKIEGO

Pozy­cję tę uzyskała między innymi jako autorka licznych książek i artykułów dotyczących humanistycznie zorientowanej teorii osobowości.Charlotte Buhler sformułowała teorię motywacji, będącą czę­ścią jej teorii przebiegu życia ludzkiego. Teorię tę poddajemy poniżej systematycznej analizie. Jest ona oparta na dwóch najnowszych książkach tej autorki: podręczniku Psychology for Contemporary Living (przetłumaczonym na 10 języków, wydanie amerykańskie pochodzi z 1968 r.) oraz na książce wydanej wspólnie z Fredem Massarikiem pt. The Course of Humań Life: A Study of Goals in the Humanistic Perspective (1968). Książka ta jest kontynuwaniem wspomnianej powyżej głównej pracy Charlotte Buhler, wydanej w 1933 roku.» Nie formułuje też wyraźnie swojej koncepcji problemu psy- chofizycznego. Jestem jednak przekonany, że w odniesieniu : do tego problemu przyjmuje ona dualistyczny punkt widze­nia. Tak więc w swoim podręczniku przedstawia następującą definicję: „Psychologia jest nauką o psychice; zajmuje się ona życiem umysłowym, czyli psychicznym” (s. XIV).Jednakże na dalszych stronach stwierdza, że: „wszystko, co | się zdarza, jest psychofizyczne” (s. 17). Ponadto w poniższym fragmencie (s. 17) wyraźnie przedstawia dwie różne teorie: „Istnieją w zasadzie dwie teorie próbujące wyjaśnić zjawiska psycho­fizyczne. Jedna z nich kładzie nacisk na interakcję między procesami psychofizycznymi, druga natomiast pojmuje zdarzenie psychofizyczne jako zdarzenie totalne”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *