BEZPOŚREDNIE WRAŻENIE

Właściwości modeli użytych w teorii Maslowa odpo­wiadają analogiom werbalnym. W jego tekście wyjaśniającym jest jednak bardzo niewiele analogii werbalnych.Sądzę, że najsłuszniejsze jest uznanie teorii Maslowa za teorią wyjaśniającą. Jeśli wziąć pod uwagę podkategorie teorii wy­jaśniających, to należy ona do teorii S-M-R, ponieważ użyte są w niej terminy H z mentalistycznym znaczeniem dodatko­wym.Rozważałem możliwość zaklasyfikowania teorii Maslowa jako teorii M, tj. interpretacyjnej czy intuicyjnej teorii „rozumie­jącej („Verstehen” theory). Gdyby Maslow nie włączył do rozważań badań nad ludźmi samorealizującymi się, wówczas można by traktować jego teorię jako opartą wyłącznie na intuicyjnym „Verstehen”, mającym za podstawę doświadcze­nie kliniczne. Chociaż więc teoria Maslowa jest bliska — naj­bliższa spośród analizowanych podejść — teorii M, to jednak dane prezentowane w rozdziałach 11 i 12 przekształcają ją w teorię wyjaśniającą.Pod wpływem bezpośredniego wrażenia, jakie wywarła na mnie lektura książki Maslowa, czułem się upoważniony do nazwania jego teorii raczej spekulacyjną. Jednakże po obli­czeniu ilorazu hipotez nasunęły mi się wątpliwości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *